2021 m. Mokykloje įgyvendinami šie ilgalaikiai projektai

Visų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai aktyviai įsijungė į gamtamokslinį projektą „Gamta kviečia smalsauti ir pažinti“, kurio tikslas – visais metų laikais tenkinti vaikų pažintinį poreikį – tyrinėti. Šių metų graži žiema kvietė kuo daugiau laiko praleisti lauke: vaikai darželio kieme piešė ant sniego teptukais ir purkštukais, liejo spalvotus paveikslus, tyrinėjo temperatūros poveikį vandeniui ir sniegui, patys kūrė snaiges. Pažindami vandens savybes, gamino ledo blokus, „kepė“ ledo pyragus, kūrė spalvoto ledo mozaikas, grojo ledo instrumentais, statė ledinę Gedimino pilį, pilies gynybines sienas, įvairius pastatus ir labirintus. Net ir paprasti žaidimai su sniegu –sniego gniūžčių lipdymas, jų lyginimas pagal dydžius, mėtymas į taikinius, sniego piramidžių statymas, besmegenių, įvairių statinių, figūrų lipdymas – lavina vaikų pažintinius, kalbinius, motorinius ir socialinius gebėjimus.

Viena iš šio projekto sąlygų – ne mažiau kaip viena išvyka per mėnesį į gamtą: mišką, parką, Botanikos sodą, prie jūros ir t.t. Miške vaikai stebėjo sniego svorio poveikį medžių ir krūmų šakelėms. Nustatė, kad sniegas ant medžių ir krūmų šakų yra sunkus, nes visos šakelės nuo didelio sniego svorio palinkusios žemyn. Vasario mėnesio užduotis vaikams miške – stebėti gyvūnų pėdsakus, išmatuoti juos ir palyginti, pabandyti nustatyti kieno pėdsakai.

Kitų mėnesių veiklos bus pristatomos svetainės puslapyje „Naujienos“, o metų pabaigoje – projekto rezultatai bus apibendrinti ir aptarti Mokytojų tarybos susirinkime.

              

Su akimirkomis iš viso ilgalaikio projekto „Gamta kviečia smalsauti ir pažinti“ akimirkomis galite susipažinti čia: 

https://read.bookcreator.com/bZgmcJianvhaAPs1RHTf9TpUfdT2/nOIgrYHoTGKRMkeMixnNAA?fbclid=IwAR04g-LX_vzDmL8uAcnA1d9J5iAzSLskOtkCuC7YnNHHddje3TyXPMEj8fY

 

Skaitymas – bendrojo  raštingumo pagrindas, integrali mokymosi visą gyvenimą dalis ir esminė priemonė formuotis kūrybingai, intelektualiai, kritiškai mąstančiai, moraliai atsakingai ir atvirai asmenybei. Skaitymo įprotis ir entuziazmas knygoms ugdomi vaikystėje – skaitant kasdien. Taip galime išugdyti  visaverčius, tikrąsias vertybes puoselėjančius jaunus žmones.

„Varpelio“ mokyklos-darželio 1 – 4 klasių mokiniai 2021 metais dalyvauja ilgalaikiame skaitymo skatinimo projekte  „Skaitau ir augu“. Mokiniai skatinami klasės draugams pristatyti perskaitytą knygą, domėtis populiariausiomis metų knygomis, jas iliustruoti, mokosi pateikti knygos anotaciją.

Vasario ir kovo mėnesių projekto užduotis – iš  enciklopedijų rinkti ir pasidalinti informacija apie Lietuvą. Svarbu pasirinkta forma pateikti sužinotus faktus apie Lietuvą – istoriją, įžymius žmones, gamtą, vietoves. Ypatingai vertinamas turimos informacijos perteikimas dailyraščiu.

Dalinamės Viltės,Rusnės, Mėtos, Arno ir Modestos dailyraščiais.

      

Vasario mėnesį darželyje pradėtas įgyvendinti ilgalaikis kalbos ugdymo projektas „Atverkime kalbos skrynelę“. Šio projekto tikslas – skatinti vaikų kalbinį aktyvumą kasdienėje veikloje, įtvirtinti taisyklingo kalbėjimo gebėjimus, mokyti pažinti raides žaidžiant kalbinius žaidimus, praturtinti vaikų žodyną vaizdingais posakiais.

Šį mėnesį minėme „mįslę keturgyslę“. Vaikai susipažino su smulkiosios tautosakos žanru – mįslėmis. Visų grupių vaikai mokėsi užminti ir įminti mįsles apie žiemą. Labiausiai patikusias mįsles vaikai iliustravo piešiniais. Mėnesio pabaigoje darželyje surengta mįslių iliustracijų parodėlė.

    

Su  ilgalaikio kalbos ugdymo projekto „Atverkime kalbos skrynelę“ apibendrinimu galite susipažinti čia: Ilgalaikis projektas „Atverkime kalbos skrynelę 2021“

Šiais metais visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse pradėtas vykdyti  gamtamokslinio ugdymo ir bendradarbiavimo su šeima projektas „Eksperimentai grupėje ir namuose“. Šio projekto pagalba siekiame visapusiškai skatinti vaikus domėtis ir tyrinėti aplinkinį pasaulį, savo kūno galimybes, atbundančios gamtos reiškinius ne tik ugdymo įstaigoje, bet ir kartu su šeima. Vasario mėnesį vaikai kartu su savo grupės mokytojomis pasiūlytus eksperimentus „Bakterijos“, „Paslėptas piešinys“, „Pasigamink sniegą“.

     

 


Kiti projektai, kuriuose dalyvauja mokyklos mokiniai:

Antros klasė mokiniai su mokytoja Gitana Karužiene dalyvavo Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų socialiniame projekte „VILTIES ŽIEDAI“, kurį organizavo Klaipėdos miesto dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) mokytojų metodinė taryba, VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras, Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas.

Čia galite pasidžiaugti mokinių kūrybiniais darbeliais, spinduliuojančiais pavasariu, gėriu ir viltimi, kurie buvo išdalinti ligoniams, medikams, seneliams, parapijiečiams, sutiktiems žmonėms:

https://www.facebook.com/gitana.karuziene/videos/4038501322899138

 


Tarptautiniai projektai:

Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis dalyvauja tarptautiniame ERASMUS+ KA2 projekte WINTER . Pirmasis partnerių susitikimas 2020 m. spalio 20 – 25 dienomis vyko Limburge (Vokietijoje), kur projekto partneriai iš Vokietijos, Suomijos, Švedijos, Rumunijos ir Lietuvos aptarė projekto strategijas, dalyvavo koordinatorių parengtoje programoje.

          

 


Ilgalaikiai projektai:

 

Klaipėdos „Varpelio“ mokykloje-darželyje pradinėse klasėse įgyvendinamas projektas Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Projekto metu mokyklos aprūpintos gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika ir kt. Atnaujinus pradinių  klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais.

Mokykloje gamtamoksliniam ugdymui skiriamos neformaliojo vaikų švietimo ugdymui skirtos valandos, mokiniai mokosi ne tik klasėse, bet ir mokyklos teritorijoje įkurtoje Lauko klasėje.

Projekto nuorodos

Daugiau apie projektą

Projekto metu parengta metodinė medžiaga mokytojams


 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą