Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas  suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradeda ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais sueina septyneri. Išimtinais atvejais į pirmąją klasę vaiką galima leisti vieneriais metais anksčiau, jeigu jis yra brandus ir priešmokyklinio ugdymo grupę lankė nuo 5 metų.

Pradinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Pradinio ugdymo programos aprašu, Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, „Varpelio“ mokyklos-darželio ugdymo planu. Pradinių klasių mokiniai dalyvauja socialinių emocinių įgūdžių programoje „Antras žingsnis“, kuri padeda mažinti vaikų agresyvų elgesį, moko tinkamai spręsti konfliktus, suprasti savo elgesio pasekmes bei programoje „Obuolio draugai“, kuri padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo  gebėjimus.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą