Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Asta Mickevičienė, vaiko gerovės komisijos pirmininkė;

Nariai:

Renata Vaitkūnė, logopedė;
Tatjana Virketienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Jolita Butkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Gitana Karužienė, pradinių klasių mokytoja;
Daiva Stojanienė, pradinių klasių mokytoja;
Greta Banevičienė, Klaipėdos sveikatos biuro specialistė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, programą, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl mokytojų atitikties turimai kategorijai.

Daina Paliulienė, komisijos pirmininkė;
Svetlana Kapočienė, sekretorė;
Audronė Andrašūnienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros
departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė;
Rasa Strumylienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Mokytojų tarybos atstovė;
Danguolė Virbašienė, pradinių klasių mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė;
Gražina Gončarenko, meninio ugdymo mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė;
Natalja Kropivka, Tėvų tarybos atstovė.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą