Priešmokyklinis ugdymas – privalomas ugdymas, teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą. Minimali priešmokyklinio ugdymo programos trukmė yra 640 valandų.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo siekis – vaiko socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninė kompetencijos.

Kompetencijos ir bendrieji gebėjimai ugdomi integraliai, visos spontaniškos ir organizuotos vaiko veiklos metu, ne tik priešmokyklinio ugdymo grupėje ar kitoje ugdymo vietoje, bet ir renginiuose, sporto varžybose, kelionėse, išvykose, taip pat namuose, šeimoje.

Priešmokykliniame amžiuje ugdytinos kompetencijos Programoje pateikiamos kaip orientaciniai vaiko ugdymosi pasiekimai.

Priešmokyklinių grupių vaikai dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių programoje „Zipio draugai“,  kuri padeda įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą