PRIVATUMO POLITIKA

www.varpelismokykla.lt TINKLALAPIO NAUDOJIMO TAISYKLĖS IR PRIVATUMO

POLITIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tinklalapio www.varpelismokykla.lt (toliau – Tinklalapis) naudojimo taisyklės ir
privatumo politika (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Tinklalapiu sąlygas ir tvarką bei
pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis
Tinklalapio valdytojas – Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis, juridinio asmens kodas
190428311, buveinės adresas Kretingos g. 67, Klaipėda 92304 (toliau – Mokykla), tvarko
Tinklalapio lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.
2. Įeidami į Tinklalapį, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis
Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Taisyklės taikomos tiek naudojantis Tinklalapiu Vartotojui
prisijungus, tiek ir Vartotojams neatlikusius prisijungimo procedūros. Prisijungdami prie
Tinklalapio ir/ar jo naudodamiesi, Vartotojai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su
Taisyklėmis bei sutinka, kad Mokykla tvarkys Vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens
duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Tinklalapiui valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei
Tinklalapio paslaugoms teikti.
3. Tinklalapio paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu
susijusios paslaugos (toliau – Tinklalapio paslaugos), kurios apima:
3.1. informacijos apie Tiekėjo paslaugas, kliento mokėtinas sumas teikimą;
3.2. klausimų ar kitos informacijos pateikimą ir/ar paslaugų užsakymą elektroniniu būdu.
3.3. bet kokios kitos paslaugos, teikiamos Tinklalapiu.
4. Mokykla turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Tinklalapyje.
Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Tinklalapyje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo
ar papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Tinklalapio paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas
sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

II SKYRIUS

VARTOTOJŲ PRISIJUNGIMAS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
5. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Tinklalapiu, galima tik
Tinklalapyje suvedus tinkamus prisijungimo duomenis. Prisijungimas atliekamas paspaudus
Tinklalapio dešinėje pusėje esančią aktyviąją nuorodą „Prisijungti“, prieš tai užpildžius vartotojo
vardą ir slaptažodį. Vartotojas, prisijungdamas prie Tinklalapio, patvirtina, kad:
5.1. Vartotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva
valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Tinklalapio Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
5.2. Vartotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar
pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai,
atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Vartotojui;

5.3. pasikeitus Vartotojo duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Vartotojas
įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, pakeisti (papildyti) savo
duomenis Tinklalapyje;
5.4. Vartotojas sutinka, kad Mokykla tvarkytų bet kokius Vartotojo pateiktus jo asmens
duomenis ir/ar kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, Mokyklos
paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros (jeigu yra gautas Vartotojo sutikimas) ir kitais tikslais.
6. Vartotojui draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę
ir/ar kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Vartotojui Mokykla turi teisę, nedelsiant
ir iš anksto nepranešus, uždrausti naudotis Tinklalapiu. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais
savo veiksmais Vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalą Įstaigai ir/ar tretiesiems asmenims ir/ar
viešajam interesui, Mokykla turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Vartotoją
valstybinėms institucijoms.
7. Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti pateiktų duomenų slaptumą ir privalo
dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Tinklalapio slaptažodį nuo trečiųjų
asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems
asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis
naudojantis Tinklalapiu ar prisijungiant prie jo.
8. Tinklalapyje Vartotojo pateikti asmens duomenys yra Mokyklos tvarkomi laikantis šių
Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų
reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų
tvarkymą bei apsaugą.
9. Elektroninių formų pildymo būdu Vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas,
pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir pan.) naudojami šiais tikslais:
9.1. Tinklalapio ir Mokyklos paslaugų teikimo tikslais.
10. Vartotojas, kreipdamasis į Mokyklą raštu el. paštu varpelis38@gmail.com, arba
atvykęs į raštinę, pateikdamas Mokyklai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę:
10.1. kreiptis į Mokyklą su prašymu suteikti informaciją apie Mokyklos tvarkomus
Vartotojo asmens duomenis;
10.2. kreiptis į Mokyklą su prašymu ištaisyti Vartotojo asmens duomenis ir/ar sustabdyti
tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su
asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
10.3. kreiptis į Mokyklą su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių
asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo
asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba
nesąžiningai;
10.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys, kai šie duomenys
tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.
11. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems
rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat
atnaujinami.
12. Mokykla įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų kitiems tretiesiems
asmenims, išskyrus Įstaigos partnerius, teikiančius su Įstaigos teikiamomis paslaugomis susijusias
paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti
atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

III SKYRIUS

MOKYKLOS IR VARTOTOJO TEISĖS BEI PAREIGOS
13. Mokykla pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti Tinklalapyje
nurodytas Mokyklos teikiamas Paslaugas ar atskiras jų sąlygas.
14. Mokykla, siekdama apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir/ar vykdydama teisės
aktų reikalavimus, ir/ar Vartotojui nesilaikant šių Taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio
pranešimo ar Vartotojo sutikimo panaikinti Vartotojo registraciją Tinklalapyje.
15. Mokykla turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti
Tinklalapio veiklą.
15. Naudodamasis Tinklalapiu ir/ar Mokyklos teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas
privalo:
15.1. griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;
15.2. nepažeisti Mokyklos ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
15.3. neteikti melagingų ir/ar klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos
informacijos;
15.4. naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir
įrenginiais;
15.5. neplatinti kompiuterinių virusų ir/ar imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti
Tinklalapyje darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Tinklalapiui, ar
Mokyklos teikiamų paslaugų procesui;
15.6. nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Tinklalapio veiklą ir Tinklalapio ar
Mokyklos paslaugų teikimą Vartotojui ar tretiesiems asmenims;
15.7. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės
normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;
15.8. nedelsiant informuoti Mokyklą, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie
Tinklalapio duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti kiti tretieji asmenys.
16. Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Mokykla įgyja teisę bet kuriuo
metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Tinklalapiu.

IV SKYRIUS

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA IR NUORODOS Į KITUS TINKLALAPIUS
17. Visos teisės į Tinklalapį ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas,
logotipus, banerius ir visus kitus dizaino elementus su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais
Mokyklos ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.
18. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Tinklalapyje, yra Mokyklos nuosavybė, arba
Mokykla juos naudoja teisėtai, sutarčių, sudarytų su jų savininkais, pagrindu.
19. Šiame Tinklalapyje gali būti pateikta nuorodų į kitus tinklalapius, kurie leis
Vartotojui išeiti iš šio Tinklalapio, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių
informacija gali būti pateikta šiame Tinklalapyje.

20. Mokykla negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokių tinklalapių turinio, todėl
neprisiima jokios atsakomybės dėl juose pateikto turinio teisingumo.
21. Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad kituose Tinklalapiuose, į kurias yra nukreipiama
iš šio Tinklalapio, gali galioti kitokios nei Tinklalapyje galiojančios Tinklalapio naudojimo
taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos
nuostatos.

V SKYRIUS

PASLAUGŲ UŽSAKYMAS TINKLALAPYJE

22. Naudodamiesi Tinklalapiu, Vartotojai gali užsakyti Mokyklos ir/ar trečiųjų šalių
paslaugas arba pateikti užklausas dėl tokių paslaugų užsakymo.
23. Vartotojas, užsakydamas Mokyklos ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba pateikdamas
užklausą dėl tokių paslaugų užsakymo, žino ir sutinka, jog informacija ir duomenys, kuriuos jis
nurodys pildydamas užklausą, bus perduoti tokių paslaugų teikėjui.
24. Vartotojas, užsakydamas Mokyklos ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba teikdamas
užklausą dėl tokių paslaugų užsakymo (nurodydamas savo duomenis ir/ar kontaktinę informaciją),
prisiima visą atsakomybę ir riziką dėl duomenų, kuriuos jis perduoda trečiosioms šalims,
naudojimo.

VI SKYRIUS
SLAPUKAI

25. Mokykla, siekdama padaryti Vartotojo naudojimąsi Tinklalapiu greitesniu ir
patogesniu, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir
įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Mokykla naudoja Vartotojui atpažinti bei
Tinklalapio lankomumo statistikai stebėti.
26. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus)
Mokykla įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Tinklalapiu Vartotojas
sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Mokyklos numatyti slapukai. Šį sutikimą
Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu
atveju tam tikros Tinklalapio funkcijos gali neveikti.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Tinklalapio ir Vartotojo
kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas
galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
28. Visos teisės į Tinklalapyje ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos
Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Tinklalapyje esantis turinys ir kitokia tekstinė,
grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba
platinama be išankstinio raštiško Įstaigos sutikimo.

29. Visais klausimais dėl Tinklalapyje teikiamų savitarnos paslaugų ir Mokyklos
vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu
varpelis38@gmail.com arba atvykus į raštinę, pateikiant Mokyklai asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą.

 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą